Strona główna / Wiadomości / Czeski numer ewidencji ludności
Czeski numer ewidencji ludności
wtorek, 2 Marzec 2021

Dla celów ewidencjonowania ludności niemal każdy kraj przydziela mieszkańcom, zarówno własnym obywatelom jak i cudzoziemcom numer identyfikacyjny ułatwiający grupowanie i wyszukiwanie niezbędnych danych w bazach administracji publicznej. Najbardziej podstawowym identyfikatorem w Polsce jest PESEL. Jego czeskim odpowiednikiem jest rodné číslo. Czeskim obywatelom oraz osobom zameldowanym na pobyt tymczasowy lub stały, numer ten przedzielany jest z urzędu. Niestety przedsiębiorcy zagraniczni oraz wspólnicy spółek są zobowiązani do złożenia wniosku o ten numer samodzielnie. 

Czeski numer ewidencji ludności

Powyższy obowiązek wynika z bezpośredniego zastosowania ustawy nr 133/2000 o ewidencji ludności w nawiązaniu do ustaw 582/1991 o organizacji zabezpieczenia socjalnego i 592/1922 o ubezpieczeniu zdrowotnym, a także z kodeksu skarbowego 280/2009. Z brzmienia przepisów wynika, że ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia czeskiego „peselu” wybranej kasie chorych oraz powiatowemu oddziałowi Administracji ubezpieczenia społecznego właściwemgo dla siedziby firmy. Tzw. „numer ubezpieczonego” przydzielany przez każdą z tych instytucji ma charakter wyłącznie tymczasowy.

Przydzielenie numeru ewidencji ludności z reguły trwa około 30 dni i jest bezpłatne. Jedynym koniecznym warunkiem jest dołączenie do wniosku aktualnego Skróconego odpisu aktu urodzenia wraz tłumaczeniem urzedowym na język czeski. Odpisy wydaje urząd gminy, i można wnioskować o niego poprzez ePUAP. Odpis skrócony w formie elektronicznej jest podpisany zgodnie ze standardem eIDAS i również może zostać wykorzystany do celów wniosku. Do wniosku dołącza się kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Republika Czeska niestety nie jest sygnatariuszem Wiedeńskim konwencji nr 16 nie ma obowizku uznawać wielojęzycznego odpisu określonego w tej konwencji.

W celu ułatwienia spełnienia wyżej wymienionego obowiązku, przepisy przewidują możliwość złożenia wniosku poprzez pełnomocnika. W tym celu należy w obecności notariusza upoważnić podmiot lub osobę, która zloży wniosek o nadanie numeru. Nadany numer ewidencji ludności jest odsyłany na adres domowy wnioskującego.

 

Formularz pełnomocnictwa do pobrania dostępny jest na naszej stronie. Odesłanie podpisanego i uwierzytelnionego przez notariusza formularza, wraz z odpisem aktu urodzenia na adres naszego biura jest równoznaczne z zamówieniem usługi pośredniczenia w uzyskaniu wspomnianego numeru.

 


business Dane kontaktowe

Prospectum s.r.o.
Poděbradova 869
547 01 Náchod 1
Czech Republik
VAT ID: CZ01775243

Telefon +420 776 178 006
account_balance_wallet Kursy Średnie Walut

26.07.2021
EUR AUD 1.6010 EUR
EUR CZK 25.629 EUR
EUR GBP 0.85468 EUR
EUR HUF 361.65 EUR
EUR PLN 4.5888 EUR
EUR SEK 10.2050 EUR
EUR USD 1.1787 EUR
© 2010 - 2021 Jakub Piotr Sowiński